Skip to main content

Všeobecné zmluvné podmienky prenájmu autokaravanu

Akaravany, s.r.o., Sídlo: Schengenská 357/6A, 85110, Bratislava IČO: 55883125, DIČ: 2122119483, IČ DPH: SK2122119483 Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 174083/B, Tel.: +421 904 690854, +421 948777252, E-mail: info@akaravany.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky dohody (ďalej len „VZP“) upravujú právne vzťahy medzi nájomcom a

prenajímateľom (ďalej len „zmluvné strany“) v záležitosti prenájmu autokaravanu. Sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme autokaravanu (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a sú záväzné, pokiaľ nie je dohodnuté inak. VZP podrobne upravujú práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, vrátane všetkých doplnkových služieb, ktoré poskytuje nájomca.

1.2. Právne vzťahy vznikajúce v zmysle týchto zmlúv, ako aj vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia

ustanoveniami záväzného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40 / 1964- Občianskeho zákonníka ustanovenia nájomnej zmluvy a doplnkov k nej, ako aj týmito VZP. Dispozitívne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky sa využijú len v prípade, že vyvstane otázka, ktorá nie je v uzatváranej zmluve, jej doplnkoch či VZP jednotlivo upravovaná.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Nájomca sa zaväzuje prečítať si všetky súčasti uzatváranej Zmluvy s dobrým úmyslom porozumieť všetkým jej podmienkam, a to menovite obsahu samotnej Zmluvy, týchto VZP a ďalších písomných dokumentov, ktoré sa k uzatváranej zmluve vzťahujú. Odoslaním vyplneného rezervačného formulára nájomca potvrdzuje prenajímateľovi, že sa oboznámil s týmito VZP, ktoré sú dostupné na adrese www.akaravany.sk.

2.2. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a aktuálne údaje o svojej totožnosti; predovšetkým meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, príp. sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne ďalšie údaje, ktoré prenajímateľ vyžaduje. Za účelom overenia týchto údajov je nájomca povinný preukázať prenajímateľovi svoju totožnosť pomocou najmenej dvoch úradných dokladov, z ktorých aspoň jeden musí byť vodičský preukaz, občianský preukaz alebo pas. Okrem toho musí fyzická osoba doložiť aspoň jeden dokument, ktorý potvrdzuje adresu jeho trvalého pobytu.

2.3. Osoba vystupujúca v mene právnickej osoby či právnickú osobu zastupujúca je povinná doložiť oprávnenie jednať v mene tejto právnickej osoby.

2.4. Ak je nájomcom právnická osoba, je štatutárny orgán nájomcu povinný podpísať za túto právnickú osobu ručiteľské prehlásenie, ktorým sa zaviaže splniť všetky záväzky z uzatváranej Zmluvy v prípade, že ich nesplní nájomca – právnická osoba. V opačnom prípade si vyhradzuje prenajímateľ právo odmietnuť uzavrieť s nájomcom – právnickou osobou Zmluvu.

2.5. Nájomca poskytuje prenajímateľovi súhlas s vytvorením kópie jeho občianského preukazu, poprípade cestovného pasu či vodičského preukazu, za účelom zanesenia nájomcu do evidencie zákazníkov prenajímateľa, a to výlučne za účelom vypracovania Zmluvy.

2.6. Prenajímateľ sa zaväzuje k maximálnej možnej miere ochrany všetkých získaných osobných údajov, a to v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a jeho dodatkami. Nájomca podpisom VZP udeľuje prenajímateľovi súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov, a to na dobu neurčitú a v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

3. PRENÁJOM AUTOKARAVANU

3.1. Predmetom prenájmu je bližšie špecifikovaný v Zmluve. Neoddeliteľnou súčasťou prenajímaného predmetu je jeho vybavenie, ktoré je bližšie špecifikované v uzatváranej zmluve a Zázname o odovzdaní – prevzatí autokaravanu, ktorý je spísaný a podpísaný medzi prenajímateľom a nájomcom v deň odovzdania autokaravanu. Vybavenie autokaravanu je rozdelené na základné (zahrnuté v cene prenájmu) a nadštandardné (za príplatok).

3.2. Nájomca preberá do dočasného užívania autokaravan od prenajímateľa za podmienok a s pravidlami zanesenými v Zmluve a týchto VZP , potvrdzuje svoj súhlas s týmito podmienkami, ako aj s dohodnutou cenou prenájmu. Po uplynutí Zmluvou stanovenej doby prenájmu sa nájomca zaväzuje vrátiť autokaravan prenajímateľovi v rovnakom stave, v akom ho prevzal.

3.3. Nájomca nie je oprávnený ďalej posúvať autokaravan, ktorý je predmetom tejto zmluvy, do rúk tretím osobám, ani ho využívať na akúkoľvek platenú prácu. Porušením tejto povinnosti vzniká prenajímateľovi právo s okamžitou účinnosťou od Zmluvy odstúpiť a nárokovať si na náhradu vzniknutých škôd vo výške 3000,00 EUR. Nájomca sa zaväzuje užívať autokaravan s náležitou starostlivosťou, a to len na určený účel (rekreáciu). Zakázané je, predovšetkým, používať autokaravan na nasledujúce účely (avšak nie len na uvedené): účasť v súťažiach, mobilný stánok s občerstvením, komerčná preprava osôb či tovaru atď. Počet osôb, ktoré využívajú zázemie a príslušenstvo autokaravanu nesmie prekročiť maximálnu povolenú obsadenosť vozidla.

Je ZAKÁZANÉ používať autokaravan akýmkoľvek iným spôsobom, než aký je jeho originálny účel.

3.4. V prípade porušenia podmienok z odseku 3.3 nájomcom, prenajímateľovi vzniká právo okamžite a jednostranne ukončiť platnosť Zmluvy s bezodkladným fyzickým odňatím autokaravanu nájomcovi. V takomto prípade nebudú nevyužité dni prenájmu nájomcovi nijakým spôsobom kompenzované a akékoľvek náklady na návrat autokaravanu budú odrátané z jeho vratnej kaucie. Súčasne sa uplatnia aj príslušné sankcie, ktoré sú uvedené v Klauzule 11.5 týchto VZP.

3.5. Minimálny vek nájomcu aj vodiča je 23 rokov. Osoba, ktorá spĺňa podmienky, za ktorých sa môže stať vodičom, musí mať aspoň 2 roky aktívnych skúseností s vedením motorových vozidiel skupiny B. Vodičom môže byť nájomca, alebo iná osoba, ktorú tým poverí. Nájomca sa zaväzuje poskytnúť prenajímateľovi k nahliadnutiu aj vyhotoveniu kópií vodičove doklady (vodičský preukaz, občiansky preukaz či pas), ktoré potvrdia vodičovu identitu a kvalifikáciu. V opačnom prípade má prenajímateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Nájomca nesie výlučnú zodpovednosť za škody, ktoré na autokaravane vzniknú počas vedenia nespôsobilou osobou.

3.6. Nájomca je povinný oboznámiť sa s technickým stavom vozidla, podrobiť sa školeniu o jeho obsluhe a, v prípade potreby, vykonať tiež pod dohľadom prenajímateľa skúšobnú jazdu, preskúmať a podpísať Záznam o odovzdaní prevzatí autokaravanu, ako tiež oboznámiť sa s prenajímateľovými odporúčaniami a inštrukciami výrobcu o obsluhe a údržbe. Preškolenie nájomcu o obsluhe autokaravanu a jeho príslušenstva zabezpečí prenajímateľ a prebieha v rozsahu 30 až 60 minút.

3.7. Nájomca musí mať na pamäti, že k vráteniu autokaravanu patrí aj kompletná kontrola jeho funkčnosti a kompletnosti prenajímateľom, čo môže trvať najmenej 30 minút.

4. VRATNÁ KAUCIA

4.1. Pred začiatkom prenájmu je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vratnú kauciu vo výške: – 1000€ .

Vratná kaucia je vyžadovaná za účelom úhrady prípadných budúcich škôd, ktoré na autokaravane či jeho vybavení spôsobí nájomca, alebo inú formu kompenzácie oprávnených nárokov prenajímateľa voči nájomcovi; prípadne na kompenzáciu ďalších škôd, ktoré utrpí prenajímateľ v dôsledku prenájmu autokaravanu v súlade so Zmluvou a inými platnými právnymi predpismi. Na vratnú kauciu sa v čase prenájmu nevzťahujú žiadne úroky.

4.2. Kaucia musí byť nájomcom zaplatená pred fyzickým prevzatím prenajímaného autokaravanu. V prípade, že bude vratná kaucia zaplatená práve v deň začiatku prenájmu, môže byť uhradená v hotovosti.

4.3. Nájomca si nemôže autokaravan prevziať bez zaplatenia vratnej kaucie.

4.4. K prípadnému zrazeniu (odrátaniu určitej sumy) z kaucie dôjde zo strany prenajímateľa vo chvíli vrátenia prenajímaného autokaravanu. V špeciálnych naliehavých prípadoch, najmä v prípade dopravnej nehody, značného poškodenia či krádeže autokaravanu, môže byť kaucia použitá v zmysle zrážky okamžite po zistení potenciálnej zodpovednosti nájomcu voči prenajímateľovi.

4.5. V prípade, že vo chvíli vrátenia autokaravanu prenajímateľovi nebude existovať žiadna takáto pohľadávka, bude nájomcovi kaucia vrátená v plnej výške, a to okamžite po podpise Záznamu o prevzatí obomi zmluvnými stranami (najneskôr do 3 pracovných dní) a spôsobom, akým bola záloha zaplatená (v hotovosti, alebo prevodom).

5. REZERVÁCIA A UZATVORENIE ZMLUVY

5.1. Rezerváciou vozidla sa rozumie, že nájomca prejavil záujem o prenájom autokaravanu v termíne špecifikovanom nájomcom prostredníctvom on-line rezervačného formulára umiestneného na www.akaravany.sk a zaslaného prenajímateľovi elektronicky, alebo vyplneného telefonicky.

5.2. Prenajímateľ uzavrie Zmluvu s nájomcom výlučne v písomnej forme. K uzavretiu Zmluvy dochádza na základe zákazníkom správne a úplne vyplneného rezervačného formulára na www.akaravany.sk (ako je špecifikované v odseku 5.1.), v súlade s ktorým prenajímateľ odošle emailom potenciálnemu nájomcovi návrh Zmluvy, ako aj inštrukcie k zaplateniu zálohy.

5.3. Nájomca si vytlačí a podpíše predbežnú Zmluvu aj tieto VZP v dvoch kópiách a zašle ich na adresu prenajímateľa doporučenou poštou, alebo naskenovanú emailom. Ak je v stanovej lehote po rezervácii uhradená na prenajímateľov účet dohodnutá predbežná platba (na základe faktúry), prenajímateľ návrh Zmluvy od nájomcu podpíše a zašle mu doporučenou poštou po jednej podpísanej kópii zo Zmluvy a VZP, alebo odovzdá osobne, ako aj daňový doklad.

6. NÁJOM A PLATBA

6.1. Prenajímateľ prevedie autokaravan do dočasného užívania nájomcovi tak, ako je to uvedené v Zmluve. Cena nájomného závisí od dĺžky prenájmu autokaravanu a zvoleného termínu prenájmu v súlade s platným cenníkom prenajímateľa, ktorý je uvedený na www.akaravany.sk, s prihliadnutím na prípadné zľavy ponúknuté prenajímateľom.

6.2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť stanovený nájom nasledujúcim spôsobom:

6.2.1. Do 3,7,alebo 10 pracovných dní (podľa predošlej dohody) od záväznej rezervácie zaplatí nájomca zálohu vo výške 50% z plnej ceny prenájmu na základe zmluvy, ktorú nájomca od prenajímateľa dostal elektronickou formou; platba je prevedená na dohodnutý účet prenajímateľa. 6.2.2. Najneskôr 25 dní pred dátumom začiatku prenájmu autokaravanu nájomca zaplatí zostatok sumy, ktorá je dohodnutá Zmluvou.

6.3. Prenajímateľ má právo odmietnuť odovzdať autokaravan nájomcovi, ak nájomca neuhradil v dohodnutej lehote a v súlade s VZP nájom alebo vratnú kauciu. Za účelom vyrovnania podlžností na nájme či zálohe môže prenajímateľ určiť nájomcovi náhradný termín splatnosti, pri ktorého vypršaní môže prenajímateľ odstúpiť od uzavretia Zmluvy. Neschopnosť zaplatiť nájom v lehote, ktorú určujú tieto VZP je považovaná za porušenie dohody zo strany nájomcu, ako to upravuje Klauzula 8 týchto VZP. Poplatky za zrušenie Zmluvy budú odrátané zo zálohy a nájomca o tom bude písomne informovaný.

6.4. Po prijatí predbežnej úhrady potvrdí prenajímateľ nájomcovi príjem úhrady.

6.5. Nájomca sa zaväzuje vykonať úhrady v súlade so Zmluvou v bezhotovostnej forme na účet prenajímateľa, ktorý je zanesený v Zmluve s uvedením referenčného čísla objednávky, pokiaľ nie je vo VZP alebo Zmluve uvedené inak. Za vykonanie úhrady sa považuje okamih prevodu peňazí na účet prenajímateľa.

6.6. Prenájom autokaravanu počas Hlavnej Sezóny (15 Jún – 15 September) je k dispozícii na 7 a viac dní.

6.7. Prenájom autokaravanu Mimo Sezóny (zvyšok roka) je k dispozícii na 3 a viac dní.

6.8. Za účelom výpočtu nájmu pre prvý a posledný deň prenájmu sa stanovujú nasledujúce pravidlá:

– začiatok prenájmu autokaravanu sa uskutoční najskôr o 8:00 (prevzatie autokaravanu od prenajímateľa)

– ukončenie prenájmu autokaravanu sa uskutoční najneskôr o 14:00 (odovzdanie autokaravanu prenajímateľovi).

6.9. Nájom zahŕňa nasledovné:

1. neobmedzený počet prejazdených kilometrov na autokaravane

2. úplné povinné poistenie občiansko-právnej zodpovednosti (PZP) 3, havarijné poistenie so spoluúčasťou 600,00 EUR alebo 10%

4. Non-stop asistenčné služby našich dispečerov a poisťovne

5. diaľničná známka SR, AT

6. bezplatné parkovanie nájomcovho auta po dobu trvania prenájmu

7. zoznam vybavenia pre kempovanie a autokaravaning, medzi ktoré patria aj: 2 stabilizačné opory, 4- metrová externá markíza, vonkajší koberec, stacionárna SMART-TV s funkciou DVD, chladnička s mrazničkou, predlžovací kábel a kompletná sada kuchynského vybavenia, 2 plynové fľaše (Kompletný zoznam vybavenia bude súčasťou Záznamu o odovzdaní – prevzatí autokaravanu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme).

7. ODOVZDANIE-PREVZATIE AUTOKARAVANU

7.1. Odovzdanie a prevzatie autokaravanu medzi prenajímateľom a nájomcom závisí od zvoleného času prenájmu. – Obvykle si nájomca prevezme autokaravan v sídle prenajímateľa medzi 15:00 a 18:00 a vráti autokaravan medzi 9:00 a 12:00. Tento spôsob umožní nájomcovi v pokoji sa zoznámiť s obsluhou autokaravanu, naložiť si počas večera svoju batožinu a ráno vyraziť na cestu; – Každopádne, nájomca má nárok dohodnúť si s prenajímateľom prevzatie a odovzdanie autokaravanu kedykoľvek medzi 8:00 a 18:00. V tomto prípade výpočet doby prenájmu a s tým súvisiacej výšky nájmu bude postupovať podľa odseku 6.8. týchto VZP; – v nízkej sezóne sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj na celkom individuálnych podmienkach prevzatia a odovzdania autokaravanu.

7.2. Nájomca je prenajímateľom informovaný o očakávanom čase prevzatia a odovzdania autokaravanu Nájomca je upozornený na možné oneskorenia, ktoré nastanú v prípade viacerých súbežných preberaní či odovzdávaní ak sa individuálne časy nedodržia, ako aj o možných súvisiacich sankciách podľa odseku 6.8.. Miestom prebratia a odovzdania autokaravanu je sídlo prenajímateľa na adrese: Schengenská 357/6A, 851 10, Bratislava, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak. 7.3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť pre nájomcu autokaravan v dobrom technickom stave, čistý, kompletne naplnený funkčnými kvapalinami a v súlade s právnymi predpismi.

7.4. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť povinné poistenie pre autokaravan na území celej Európy, a to po celú dobu jeho prenájmu. Ak je potrebné ďalšie poistenie, uhrádza ho nájomca.

7.5. Pri ukončení prenájmu je nájomca povinný vrátiť autokaravan s plnou palivovou nádržou.

7.6. V prípade vrátenia autokaravanu nájomca nie je povinný doplniť použitú čistú vodu, taktiež nie je povinný naplniť či vymeniť plynovú fľašu v autokaravane. Nájomca vracia autokaravan prenajímateľovi čistý a v poriadku, s vyprázdnenou nádržou na odpad, vyčistenou a umytou toaletou, umytým riadom a nepoužitým (alebo nahradeným) hasiacim prístrojom.

7.7. Nájomca je povinný vrátiť všetky doklady súvisiace s autokaravanom, ktoré dostal pri jeho prevzatí (osvedčenie o registrácii, poistné zmluvy a manuál používateľa).

7.8. V priebehu procesu odovzdávania –

preberania autokaravanu prenajímateľ vyplní Záznam o odovzdaní – prevzatí autokaravanu, ktorý sa nájomca zaväzuje podpísať. Pokiaľ nájomca nesúhlasí s údajmi, ktoré sú v Zázname uvedené, vyjadrí písomnou formou svoje námietky priamo do Záznamu o odovzdaní – prevzatí autokaravanu a objasní detailné dôvody svojho nesúhlasu. Skutočnosti, ktoré nebudú zanesené do Záznamu o prevzatí – odovzdaní autokaravanu nemusia a nebudú neskôr brané do úvahy Zmluvnými stranami.

7.9. Podpisom Záznamu o odovzdaní – prevzatí autokaravanu nájomca výslovne vyhlasuje svoj súhlas, že:

7.9.1. bol oboznámený so stavom autokaravanu a jeho vybavením, ktoré zodpovedá špecifikáciám obsiahnutým v Zázname o odovzdaní – prevzatí autokaravanu

7.9.2. osobne skontroloval autokaravan a preveril prípadné nedostatky jeho interiéru a exteriéru, s výnimkou záležitostí, ktoré sú priamo špecifikované v Zázname o odovzdaní – prevzatí autokaravanu

7.9.3. bol zaškolený na používanie autokaravanu a jeho vybavenia

7.9.4. bolo mu ponúknuté absolvovať skúšobnú jazdu na autokaravane v priestoroch prenajímateľa.

7.10. Nájomca má právo vrátiť autokaravan aj pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu s prihliadnutím na skutočnosť, že v tomto prípade nemá nárok na kompenzáciu pomernej časti nevyužitého nájmu. V prípade predčasného vrátenia autokaravanu je nájomca povinný telefonicky v predstihu prenajímateľa kontaktovať pre odsúhlasenie presného času vrátenia autokaravanu.

7.11. Doba prenájmu autokaravanu v súlade s touto Zmluvou môže byť predĺžená jedine na základe priamej písomnej koordinácie medzi nájomcom a prenajímateľom. SMS či e-mail od prenajímateľa môžu slúžiť ako potvrdenie. Pokiaľ Zmluvné strany dosiahli písomnej zhody na predĺžení doby prenájmu, rozdiel medzi zaplateným a skutočne využitým počtom dní prenájmu bude odrátaný z vratnej zálohy, alebo ho nájomca priamo zaplatí prenajímateľovi.

7.12. V prípade, že nájomca nevráti autokaravan prenajímateľovi po uplynutí doby prenájmu bez adekvátneho oboznámenia, je dôležité chápať, že je autokaravan považovaný za odcudzený a prenajímateľ bude bezodkladne informovať políciu, že došlo k jeho krádeži. K tomuto nedôjde v prípade, že bola uzavretá dohoda tak, ako je popísané v odseku 7.11. VZP.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, POKUTA PRI ZRUŠENÍ DOHODY

8.1. Prenajímateľ má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak nájomca nezaplatil stanovené nájomné poplatky v súlade so Zmluvou podľa klauzúl 4 a 6, ako tiež v prípade porušenia akýchkoľvek pravidiel uvedených vo VZP. V každom prípade odstúpenia od zmluvy má prenajímateľ nárok vyžadovať od nájomcu zaplatenie pokuty za zrušenie tak, ako je uvedené v odseku 8.

8.2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez kompenzácie v prípade, ak autokaravan nebol vrátený predchádzajúcim nájomcom v náležitom stave či dohodnutom čase (napríklad z dôvodu nehody, poškodenia, defektu a pod.) a on nemá možnosť poskytnúť nájomcovi náhradný autokaravan s adekvátnymi parametrami. V tomto prípade budú preddavková platba aj kaucia vrátená nájomcovi v plnej výške.

8.3. Nájomca má nárok zrušiť Zmluvu bez udania dôvodu; v tomto prípade ale je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy by malo byť uskutočnené písomnou formou. Zmluva je považovaná za zrušenú v deň doručenia prenajímateľovi ľubovoľne koncipovaného dokumentu podpísaného nájomcom (v písomnom origináli alebo e-mailom), kde je obsiahnuté jednostranné vyjadrenie jeho odstúpenia od Zmluvy. Tento dátum bude chápaný ako východiskový bod k výpočtu výšky penalizácie za odstúpenie od Zmluvy.

8.3.1. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 89 – 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 30% dohodnutého nájmu;

8.3.2. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 29 – 15 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 50% dohodnutého nájmu;

8.3.3. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 14 – 7 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 75% dohodnutého nájmu;

8.3.4. Ak nájomca odstúpi od Zmluvy 6 (vrátane) a menej dní pred dohodnutým dňom prevzatia autokaravanu, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 90% dohodnutého nájmu.

8.4. Zmena doby prenájmu (pre-rezervovanie) z dôvodu závažných náhlych udalostí na strane nájomcu (úraz, ochorenie atď.) je v princípe možné. Prenajímateľ má právo vyžiadať si dôkazy oprávnenia tejto žiadosti. Poplatok za prerezervovanie je stanovený individuálne. Tento poplatok môže byť (najmä v čase nízkej sezóny) aj nulový.

9. POISTENIE AUTOKARAVANU A POSTUP V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI

9.1. Poistenie sa menovite nevzťahuje na:

a. Poškodenie vnútorného salónu autokaravanu, ak nejde o dôsledok dopravnej nehody či vyššej sily

b. Poškodenie a stratu vybavenia autokaravanu, ak nejde o dôsledok dopravnej nehody či vyššej sily

c. Poškodenie a stratu (v dôsledku protiprávneho či iného skutku) batožín a majetku nájomcu

d. Poškodenie pneumatík a kolies

e. Poškodenie stanu v dôsledku nesprávneho zaobchádzania či silného vetra, pokiaľ tento nedosiahol aspoň stupeň hurikánu

f. Poškodenia v dôsledku vniknutia cudzej osoby do otvoreného autokaravanu

g. Poškodenie autokaravanu spôsobené porušením zákazu konzumácie alkoholu, narkotík a psychotropných látok (drog) pred a počas chodu autokaravanu

h. Odcudzenie (krádež) autokaravanu v prípade, že nebol riadne uzavretý a zamknutý

i. Sprenevera vozidla 9.2. V autokaravane sú kontaktné údaje na Službu pomoci, ktorá je k dispozícii po celej Európe. V autokaravane je tiež zoznam služieb, ktoré táto pomoc zahŕňa.

9.3. Akékoľvek poškodenie autokaravanu tretími osobami (krádež, poškodenie, vandalizmus spôsobený známymi aj neidentifikovanými osobami, vrátane graffiti) musí byť vždy a v každej krajine nahlásené polícii. Nájomca je povinný doložiť to písomným záznamom od polície. V prípade nehody je nájomca povinný spísať a poskytnúť informácie o všetkých účastníkoch a svedkoch nehody, vrátane ich mien, priezvísk a adries, ako aj zabezpečiť fotodokumentáciu nehody s fotografiami dokladov (pas, občiansky preukaz, poistenie) a čísel ďalších vozidiel účastných na nehode. Nájomca je povinný zaistiť poškodený autokaravan tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu či krádeži.

9.4. V prípade akéhokoľvek poškodenia autokaravanu spôsobeného treťou stranou a/alebo v dôsledku dopravnej nehody, náhodnej či úmyselnej, vrátane vlámania, krádeže a vandalizmu autokaravanu či jeho vybavenia je nájomca povinný bezodkladne upovedomiť prenajímateľa (Volajte okamžite po udalosti, je vhodné urobiť tak ešte pred príchodom polície, a to kedykoľvek, 24 hodín denne), oboznámiť ich s povahou nehody a poškodenia autokaravanu a ďalej postupovať podľa ich inštrukcií. V opačnom prípade nesie nájomca plnú zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté poškodenia.

– Prenajímateľ: tel. +421 904690854, +421 948777252

– Asistenčná služba Generali poisťovňa: Bezplatná info linka – telefónne číslo 0800 121 122, volanie zo zahraničia: +421 2 58572266, pre nepočujúcich Sms : +420 608221586 (operátor bude vyžadovať vaše zmluvné číslo poistenia). 9.5. Poškodenie spôsobené treťou stranou, ktorého ohlásenie polícii nájomca nevie doložiť adekvátnym písomným dôkazom bude posudzované rovnako, akoby ho spôsobil nájomca. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť škody, ktoré nepokrýva poistenie v okamihu navrátenia autokaravanu prenajímateľovi. V prípade, že poistenie daný typ poškodenia nekryje vôbec, zaväzuje sa nájomca uhradiť škody v plnej výške.

9.6. Poškodenie, na ktoré sa vzťahuje poistné krytie, bude uhradené poisťovňou v súlade s klauzulami 4 a 5. Spoluúčasť v prípade poistnej udalosti hradí nájomca. Nájomca sa teda zaväzuje vyrovnať prenajímateľovi rozdiel medzi plnou výškou utrpenej škody a sumou, ktorú prenajímateľovi uhradí poisťovacia spoločnosť. Vyššie menovaná suma spoluúčasti bude podložená písomným dokladom od prenajímateľa s odkazom na kalkulácie zainteresovanej poisťovacej spoločnosti.

9.7. Prenajímateľ má právo blokovať vratnú zálohu, ktorú zaplatil nájomca, až dokým nedostane od poisťovacej spoločnosti kalkuláciu a poistné odškodnenie. Po tom, ako prenajímateľ dostane od poisťovne kompenzáciu, je povinný vrátiť nájomcovi zostatok z jeho vratnej kaucie.

9.8. Nájomca berie do úvahy, že v prípade nehody nemá prenajímateľ voči nemu žiadnu povinnosť poskytnutia náhradného autokaravanu, alebo akejkoľvek inej kompenzácie, okrem tej, ktorú mu ponúkne Služba pomoci.

9.9. V prípade, že je na autokaravane potrebné vykonať opravu – aj keď pri tom nedôjde k priamym škodám, je nájomca povinný bezodkladne o tom informovať prenajímateľa a čakať na jeho inštrukcie (napr. zveriť opravu autorizovanému servisu a pod.)

10. ĎALŠIE PODMIENKY

10.1. Nájomca bude starostlivo dbať o bezpečnosť predmetu prenájmu a dbať na dodržiavanie inštrukcií, ktoré dostal k používaniu jeho zabudovaných zariadení a výbavy od prenajímateľa a výrobcu (vytlačené inštrukcie sa nachádzajú v každom vozidle).

10.2. Nájomcovi sa zakazuje vykonávať akékoľvek zmeny a úpravy na prenajatom predmete či jeho výbave bez súhlasu prenajímateľa. Vŕtanie, skrutkovanie, lepenie, aplikovanie nálepiek a pod. je taktiež zakázané.

10.3. Je prísne zakázané fajčiť, používať sviečky, bengálske svetlá a akékoľvek iné zdroje otvoreného ohňa v autokaravane, s výnimkou bežného vybavenia autokaravanu.

10.4. Nájomca je povinný nepreťažovať autokaravan, neprepravovať v ňom viac osôb, než je v danom type autokaravanu povolené, ako aj prepravovať prchavé, horľavé výbušné a akýmkoľvek iným spôsobom škodlivé / nebezpečné látky a plyny.

10.5. AK sa nemôže použiť na ťahanie iného vozidla či prívesu. Jedinou výnimkou je použitie prívesného vozíka, ktorý výslovne odobrí prenajímateľ.

10.6. Nájomca sa zaväzuje chrániť autokaravan pred krádežou (a to riadnym zatváraním a zamykaním jeho dverí, okien a okeníc) a používať všetky bezpečnostné prvky, ktoré sú na autokaravane inštalované.

10.7. Nájomca je povinný dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky štátu, v ktorom autokaravan používa.

10.8. Povolené sú všetky cesty na území Európy. Výlety do rizikových európskych krajín (Albánsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Srbsko, Macedónsko a Turecko) podliehajú povinnosti predchádzajúceho odsúhlasenia prenajímateľom. Prenajímateľov písomný súhlas s prípadnými cestami do tretích mimoeurópskych krajín bude súčasťou Záznamu o odovzdaní – prevzatí autokaravanu; pohraničné zložky budú pre potvrdenie vyžadovať Zmluvu o prenájme. Prenajímateľ si vyhradzuje právo neodsúhlasiť cesty do niektorých špecifických krajín.

10.9. Nájomca preberá zodpovednosť za všetky dane, poplatky a pokuty, ktoré vyvstanú v čase jeho používania a prenájmu autokaravanu (pokiaľ k nim nedošlo zavinením prenajímateľa), a to aj v prípade, že budú odhalené až po uplynutí doby jeho prenájmu. Pokiaľ nájomca počas trvania prenájmu spôsobí škody na majetku tretích osôb, je povinný informovať o tejto skutočnosti prenajímateľa, a to najneskôr v čase vrátenia autokaravanu.

10.10. V prípade, že nájomca použije povinnú výbavu autokaravanu (autolekárničku, hasiaci prístroj, rezervné koleso atď.), je povinný zabezpečiť jej náhradu, alebo doplnenie použitého vybavenia (v opačnom prípade budú tieto náklady zrazené z jeho vratnej kaucie).

11. POKUTY A PENALIZÁCIA 11.1. V prípade straty Osvedčenia o registrácii alebo poistného preukazu autokaravanu nájomcom, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 250,00 EUR.

11.2. V prípade straty štartovacieho kľúča alebo kľúča od obytného modulu nájomcom, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 250,00 EUR za každý stratený kľúč.

11.3. Ak nájomca vráti autokaravan nadmerne znečistený a/alebo s nevyprázdnenou a nevypláchnutou toaletou či neumytým riadom, vyrúbi mu prenajímateľ pokutu vo výške 200,00 EUR. V prípade extrémneho znečistenia interiéru či exteriéru autokaravanu (olej, farby, lepidlo, krv, moč atď.), vyrúbi mu prenajímateľ pokutu vo výške 300,00 EUR.

11.4. Ak nájomca vráti autokaravan bez plnej palivovej nádrže, zaväzuje sa uhradiť prenajímateľovi pokutu vo výške ceny chýbajúceho množstva paliva + dodatočných 30 Eur. ( Netýka sa obytného prívesu)

11.5. Za každý deň omeškania vrátenia autokaravanu nájomcom prenajímateľovi po uplynutí zmluvnej doby prenájmu bude nájomca povinný uhradiť pokutu vo výške dvojnásobku pôvodnej ceny prenájmu, ktorá je zanesená v ním podpísanej Zmluve o prenájme. Táto klauzula nebude uplatňovaná v prípade, že bol podpísaný Dodatok k zmluve v súlade s odsekom

7.11 týchto VZP.

11.6. Bez ohľadu na zmluvnú pokutu špecifikovanú v odseku 11.5 tejto sekcie, prenajímateľ môže v takomto prípade vyžadovať od nájomcu tiež kompenzáciu ďalšej škody, ktorú mu nájomca spôsobil nedodržaním riadneho času navrátenia autokaravanu.

11.7. Pokiaľ je autokaravan alebo jeho vybavenie poškodené a nájomca nie je schopný uviesť ho v čase navrátenia do pôvodného stavu, prenajímateľ bude od nájomcu požadovať plnú kompenzáciu vzniknutých škôd. Tieto škody budú nahradené z vratnej zálohy. Pokiaľ táto nebude na ich pokrytie stačiť, zaväzuje sa nájomca uskutočniť dodatočnú platbu.

11.8. Pokiaľ nájomca neupovedomí prenajímateľa o vzniku škody na autokaravane spôsobenej tretími osobami v súlade s odsekom 10.9., je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 200 Eur za každý takýto prípad.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Akékoľvek spory, ktoré vyvstanú v súvislosti s touto Zmluvou o prenájme autokaravanu budú regulované Zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a Zákonom č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2. VZP, Záznam o odovzdaní – prevzatí autokaravanu sú neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy o prenájme autokaravanu.

12.3. Zmluva o prenájme je uzatvorená výhradne v písomnej podobe. Akékoľvek zmeny či doplnenia tejto Zmluvy budú platné len v prípade, že budú vyhotovené v písomnej podobe a odsúhlasené aj podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

12.4. Zmluvné strany sú povinné upovedomiť sa navzájom v prípade akýchkoľvek zmien vo vedení spoločností, adries či akýchkoľvek iných zmien, ktoré môžu mať vplyv na vyvodenie zodpovedností tak, ako ich určuje Zmluva v čase jej platnosti.

12.5. Tieto VZP podliehajú platnej legislatíve Slovenskej republiky a sú v súlade so zákonom č. 40/1964- Občianskeho zákonníka s dodatkami.

12.6. Podpisom týchto VZP nájomca potvrdzuje, že si pozorne prečítal ich obsah a bezvýhradne porozumel ich obsahu, nemá vo vzťahu k nim žiadne otázky ani nejasnosti a rozumie rozsahu aj obmedzeniam jeho zodpovednosti. Zároveň sa zaväzuje tieto VZP dodržiavať.

12.7. Tieto VZP vstúpili do platnosti dňom 01.01.2019.